จริยธรรมสื่อ เมื่อมีปัญหาต้องเร่งหาคำตอบให้สังคม

blog_july15

 

จรรยาบรรณ จริยธรรม การทำงานของสื่อ กำลังเป็นกระแสที่ถูกกดดันจากสังคม และถูกจับตามองจากหลายฝ่าย ทำให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ลุกมาเปิดเวทีประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และประกาศ กสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบทางสังคม ของช่องดิจิตอล ซึ่งได้บทสรุปร่วมกันระหว่างกสทช.และผู้ประกอบการว่า เมื่อเกิดปัญหาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อ ต้องได้รับการแก้ไข หรือมีคำตอบให้สังคม โดยหากเป็นประเด็นสำคัญก็ต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยภายในเวลา 3-5 วันให้มีคำตอบ ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่ละเอียดอ่อนอาจใช้เวลา 10-15 วัน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า หากมีการร้องเรียนผ่านมายังคอลเซ็น เตอร์ของสำนักงาน กสทช. โทร. 1200 นั้นจะส่งเรื่องไปยังช่องนั้น ๆ และหากไม่ได้ข้อสรุปก็ส่งต่อให้องค์กรวิชาชีพ ถ้าองค์กรวิชาชีพยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ส่งกลับมาให้กสทช.พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ช่องสามารถดำเนินการตรวจสอบกันเองภายในได้ทันที โดยไม่ต้องรอการส่งเรื่องจาก กสทช. ขณะนี้ทีวีบางช่องบางราย ได้ตั้งผู้ตรวจสอบ หรือกรรมการขึ้นมาพิจารณาหากเกิดปัญหาขึ้นกับช่อง มีมาตรการตั้งแต่ตัดเงินเดือน ไปจนถึงพักงานชั่วคราว เป็นต้น ส่วนองค์กรวิชาชีพสื่อ หรือสมาคมต่าง ๆ นั้น มีมาตรฐานกลางเพื่อกำกับดูแลกันเองแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องร่างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ แต่อาจจะมีการปรับปรุง ทบทวน ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่ง กสทช.เองก็จะเสนอให้นำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา คม (กทปส.) มาสนับสนุนในการทำหน้า ที่กำกับดูแล รวมกลุ่ม ส่งเสริมในวิชาชีพนั้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทีวีเช่นกัน น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า จากนี้จะผลักดันร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการร่วมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ที่หยุดนิ่งมานาน เพื่อให้กลไกมีความชัดเจนขึ้น อาทิ การให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายสังกัดองค์กรวิชาชีพ แล้วองค์กรนั้นมาจดขึ้นทะเบียนกับกสทช.เพื่อรองรับหากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นมา กสทช.จะส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพ เนื่องจากในขณะนี้องค์กรวิชาชีพก็ไม่ได้จดทะเบียนอะไรกับ กสทช. และการกำกับดูแลกันเองก็เป็นไปตามธรรมชาติ พร้อมนำส่งร่างดังกล่าวให้ทางช่องและองค์กรวิชาชีพแสดงความคิดเห็นส่งกลับมาให้ กสทช.พิจารณาสรุปเป็นร่างประกาศฯ ในช่วงกลางเดือน เม.ย.นี้ ช่วงที่ผ่านมามีการตั้งคำถาม และเรียกร้องให้รับผิดชอบจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการนำเสนอ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ดังนั้นการที่ภาคส่วนที่เกี่ยว ข้องหาทางออกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดี เมื่อกระแสยุคออนไลน์ไปไกล กลไกกำกับดูแลก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเช่นกัน.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/385572