โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราในวันนี้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ตั้งอยู่ที่ 3/1 ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยทรงมีพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2523 ว่า “ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เช่น ประตูบังคับน้ำมูโนะ ประตูบังคับน้ำโต๊ะแดง ท่อบังคับน้ำปูยู ประตูบังคับน้ำน้ำแบ่ง ไว้แล้วนั้น เพื่อสามารถพัฒนาแหล่งน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การป้องกันน้ำเค็ม การระบายน้ำ และการควบคุมน้ำในลุ่มน้ำบางนราและพรุโต๊ะแดง ได้สมบูรณ์ จำเป็นจะต้องก่อสร้างประตูบังคับน้ำบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา ได้มีน้ำจืดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ตลอดปี อันจะทำให้ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะ ยากจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการโดยการพัฒนาทั้งลุ่มน้ำ และได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จากรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้น ในด้านการศึกษาวางโครงการ การออกแบบรวมทั้งการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำบางนราทั้งสองแห่ง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี 2530ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินงานเมื่อเดือนมิถุนายน 2528 จัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการ และได้ทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบอาคารประตูระบายน้ำบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างแล้วเสร็จเมื่อปี 2530 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ประตูระบายน้ำ บางนราตอนบน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530 จากนั้นได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารหัวงาน ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ประตูระบายน้ำบางนราตอนล่าง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2531 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 20 เดือน แล้วเสร็จและในวันที่ 28 กันยายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำบางนราตอนบน และในโอกาสเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ส่งมอบอาคารหัวงาน และอาคารประกอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราให้กับรัฐบาลไทยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านตะปัง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยได้ร่วมฟังการบรรยายสรุปถึงการดำเนินงาน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว พบว่าโครงการได้เอื้อประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะที่ ต.ศาลาใหม่ มีราษฎรสามารถใช้พื้นที่เพื่อทำนามากถึง 92 ไร่ ในที่ดอนก็ปลูกยางพารามากถึง 97 ไร่ และปาล์มน้ำมันอีก 22 ไร่ มีราษฎรได้รับผลประโยชน์ 44 ครอบครัว ทั้งนี้ยังไม่ได้นับรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่โครงการได้เข้าถึงในปัจจุบันและในการเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการฯ ครั้งนี้ องคมนตรีได้มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหลายรายการให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และหนึ่งในนั้นก็คือเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้ราษฎรนำไปเพาะปลูก ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่เมื่อปลูกแล้วจะสามารถเก็บเมล็ดไว้เพื่อการทำพันธุ์สำหรับปลูกในฤดูกาลต่อ ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับราษฎรได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชให้ได้คงอยู่กับเกษตรกรไทยอย่างยาวนาน ชั่วลูกหลาน อันต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่หาซื้อมาจากร้านค้าในตลาดที่จะสามารถปลูกได้เพียงครั้งเดียว เมื่อต้องการปลูกใหม่ก็ต้องไปซื้อใหม่อีกอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้ราษฎรที่ปลูกพืชผักต้องถูกกำหนดจากผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นในที่สุดโดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิต.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราในวันนี้