ผลงาน 6 เดือนวธ. ยังไม่เข้าเป้า

วันนี้(20 เม.ย.) ที่  โรงละครแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน ว่า วธ.ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์และนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ควบคู่ไปกับภารกิจหลัก ตามแผนยุทธศาสตร์ของ วธ. เพื่อให้ครอบคลุมทั้งงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยการแบ่งการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ การสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน อาทิ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ร.บ.วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลกให้มากขึ้น เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ซึ่งพบว่ามีตัวชี้วัด คือ ประชาชนเข้าใช้บริการมากขึ้นถึง ร้อยละ 35    นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจการรักษาวัฒนธรรม พร้อมสานต่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งโครงการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น เรามีความจำเป็นต้องผลักดันต่อไปให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งทุกวันนี้ โครงการดังกล่าว มีความเข้มแข็ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้ วธ. ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ประชาชนในการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเพิ่มขึ้น จากการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการจัดถนนสายวัฒนธรรม การจัดตลาดนัดศิลปะ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างรายได้เข้าประเทศ    “ยอมรับว่า การทำงานวัฒนธรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพียงบางส่วนเท่านั้น แม้ว่าเรามีนโยบาย มีการรณรงค์ไปมากพอสมควรแล้ว แต่ประชาชนก็ยังไม่นำไปปฏิบัติ  ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกระแสความตื่นตัวในการรักษาวัฒนธรรมของคนไทยยังมีน้อย ดังนั้น วธ.จึงจำเป็นต้องตอกย้ำการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง จะไม่ใช่คนแก่คิด แล้วให้เด็กทำตามเหมือนเดิม แต่จะต้องหาวิธีการใหม่ดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมมาร่วมขับเคลื่อนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน”รมว.วัฒนธรรมกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผลงาน 6 เดือนวธ. ยังไม่เข้าเป้า