มธ.เจ๋งกวาด19รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

วันนี้ (20 เม.ย.) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 43 ประจำปี 2015 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดย มธ. ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน ผลปรากฎว่า มธ.ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็น 3 เหรียญทองเกียรติยศ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 6 รางวัลพิเศษ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยบนเวทีที่มีความสำคัญระดับโลก ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลงานที่ได้รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ได้แก่ เบ้าหล่อสำหรับซีเมนต์ผสมยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาข้อสะโพกติดเชื้อ โดย รศ.นพ.ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ มธ., ระบบย่อเชิงความหมายจากเอกสารภาษาไทยหลายเอกสารแบบอัตโนมัติ โดย ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. และระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาน Transcranial Doppler Ultrasound  โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.  ส่วนผลงานที่ได้รับเหรียญทอง ได้แก่ เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า โดย ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม และคณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มธ., เตียงปรับระดับเพื่อการจัดท่าสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดย น.ส.สุภาวดี ทับกล่ำ และคณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มธ., เครื่องตรวจจับประจุไฟฟ้าบนวัสดุอนุภาคนาโน โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และรศ.ดร. พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดย ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.  ผลงานที่ได้รับเหรียญเงิน ได้แก่ แกนเหล็กเพื่อตัดแนวกระดูกในการทำผ่าตัดข้อไหล่เทียมรายบุคคล โดย รศ.ดร.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ นพ.พิงควรรศ คงมาลัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. ร่วมกับ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ จาก MTEC สวทช., Ba + BuaLeaf: The Green-shared Products with Integrated Design โดย ผศ. ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. และ โคมไฟ S-Pleating โดย นายพยัพ ภักดีเหลา และน.ส.พิไลพร นุ่นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. สำหรับผลงานที่ได้รับเหรียญทองแดง ได้แก่ ระบบควบคุมแสงแดดอัตโนมัติด้วยพฤติกรรมมนุษย์ โดย ดร.ชาวี บุษยรัตน์ อ.พฤฒิพร ลพเกิด นายพิสัย สีบำรุงสาสน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ., เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังงานต่ำ โดย ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และ ถุงเลือกผ่านแก๊สและเม็ดขัดผิวจากพอลิเมอร์ชีวภาพอลิแลคไทด์  โดย รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาศิต และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.  ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลพิเศษจากประเทศการ์ตาร์ แกนเหล็กเพื่อตัดแนวกระดูกในการทำผ่าตัดข้อไหล่เทียมรายบุคคล, รางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า, รางวัลพิเศษจากประเทศโปแลนด์–ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ, รางวัลพิเศษจากประเทศมาเลเซีย– Ba + BuaLeaf: The Green-shared Products with Integrated Design, รางวัลพิเศษจากประเทศโปแลนด์- เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังงานต่ำ และรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่าน—เครื่องตรวจจับประจุไฟฟ้าบนวัสดุอนุภาคนาโน. 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มธ.เจ๋งกวาด19รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ