สมศ.ปลื้มวัฒนธรรมองค์กร รร.กทม.

วันนี้(20เม.ย.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยผลการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า จากสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 435 แห่งพบว่ามีสถานศึกษาที่สมศ. รับรอง 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ89.43 ไม่รับรอง 46 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10.57 ทั้งนี้มีสถานศึกษาที่มีผลประเมินระดับดีมาก 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.21 ระดับดี 362 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.22 และเมื่อดูจากผลการประเมินภายนอกทั้งสามรอบรวมกันพบว่ามีโรงเรียนที่ได้รับ ผลประเมินดีมากทั้งสามรอบ จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.30 ระดับดีคงที่ทั้งสามรอบ จำนวน 172 แห่งคิดเป็นร้อยละ 39.54ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์พบว่าต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของผู้บริหารและครู อาจารย์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็ว พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่สำคัญมีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็นตัวตั้งต้นการขับ เคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา โดยไม่ต้องรอตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก อีกทั้งผู้บริหารและบุคลากรยังมีความตื่นตัวในการประเมินและนำผลการประเมิน ไปใช้อย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร สมศ.จึงอยากให้โรงเรียนกทม.เป็นพี่เลี้ยงในโครงการประเมินแบบ 1 ช่วย 9 เพื่อจะได้นำประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมศ.ปลื้มวัฒนธรรมองค์กร รร.กทม.