แนะเพิ่มเงินหมอพยาบาลรู้หลายภาษา

วันนี้(20 เม.ย.)ที่โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดตาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประชุมรับฟังความเห็นนโยบายภาษาสำหรับการแปล การทำงานล่าม และล่ามภาษามือ  โดย ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษาสำหรับการแปล การทำงานล่าม และล่ามภาษามือ กล่าวว่า การแปลล่ามมีความสำคัญต่อทุกวงการ เพราะจะช่วยลดอุปสรรคของการสื่อสาร ช่วยเพิ่มโอกาสการก้าวสู่โลกที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น ด้านธุรกิจพบว่าหากมีการลงทุนแปลล่ามเพิ่ม 1% จะสามารถขยายตลาดเพิ่มได้ถึง 2.5%  แต่ปัจจุบันประเทศไทยกลับมีปัญหามากทั้งขาดแคลนบุคลากรและปัญหาด้านคุณภาพ ดังนั้นในการแก้ปัญหาจึงต้องเร่งสร้างการตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และพัฒนากลไกการยกระดับวิชาชีพ โดยการตั้งสภาวิชาชีพเพื่อดูแลให้ได้มาตรฐานสอดคล้องระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาศักยภาพทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการการแปลล่าม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแปล การทำงานล่ามทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ทันตแพทย์ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ในพื้นที่แม่สอดมีคนต่างชาติจำนวนมาก จึงมีความต้องการล่ามจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณสุข แต่ปัจจุบันมีปัญหาจำนวนล่ามไม่เพียงพอ อีกทั้งผู้ที่ทำงานด้านนี้ก็มักจะรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพ หากมีโอกาสที่ดีกว่าก็จะเปลี่ยนงานใหม่ ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องหาล่ามมาทดแทน ซึ่งตนเห็นว่าแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาลได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดี โดยน่าจะมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้แกบุคลากรที่เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ “ต้องยอมรับว่าในพื้นที่แม่สอดมีความแตกต่างจากพื้นที่ ซึ่งในการตรวจรักษาขนาดพูดกับคนไทยด้วยกัน บางครั้งยังไม่เข้าใจ ดังนั้นหากเป็นคนต่างชาติ หรือเป็นคนต่างชาติที่มีความพิการอีกด้วยก็จะยิ่งยากในการสื่อสาร การสื่อสารที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง” ทพ.ธีรพงษ์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะเพิ่มเงินหมอพยาบาลรู้หลายภาษา