หนุนแก้ปัญหารุนแรงในครอบครัว

วันนี้(20เม.ย.) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว เพื่อให้มีกลไกระดับชาติ และระดับพื้นที่ เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการบรรจุประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรให้มีการสนับสนุนส่งเสริมสื่อที่มีเนื้อหาเชิง บวกเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้หญิง ตลอดจนดูแลควบคุมสื่อที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงปรับเจตคติของคนในสังคมไม่ให้ยอมรับความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงระหว่างเพศด้วย โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จะประสานการดำเนินงานเรื่องเหล่านี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) หรือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นต้น“ จากผลสรุปของงานวิจัยจำนวนมาก พบว่าสื่อต่างๆ รวมทั้งแบบเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีการใช้ภาษา และท่าทีที่สนับสนุนให้ฝ่ายหญิงมีสถานะที่ด้อยกว่า ซึ่งเป็นการชี้นำทัศนคติของสังคม แม้ว่าในเวทีระดับโลกจะถือว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทยจะดี กว่าในอีกหลายประเทศ แต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ทำงานเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง และต่อไปจะขยายการทำงานไปสู่การลดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในทุกๆ มิติอีกด้วย เพื่อปรับทัศนคติคนไทยให้ยกย่อง และเห็นคุณค่าของความเป็นคนให้เกิดขึ้นได้จริง” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนแก้ปัญหารุนแรงในครอบครัว