ชู2หลักสูตรชวนสมัครเรียนกศน.

    วันนี้(20เม.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษากศน. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมีทั้งรูปแบบการพบกลุ่ม การศึกษาทางไกล การเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ (ปวช.กศน.) ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วน กศน. 1660 ภายในเดือนเมษายนนี้    เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการศึกษาในรูปแบบการเทียบระดับการศึกษา หรือ ไต่ระดับนั้น เป็นรูปแบบการเรียนที่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานแล้ว และมั่นใจว่าได้สะสมความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมาพอสมควร แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย จึงถือเป็นช่องทางพิเศษที่เป็นทางเลือกให้ได้ โดยจะมีการประเมินใน 2 มิติ คือ มิติความรู้ ความคิด ใน 6 มาตรฐาน ซึ่งจะมีการทดสอบและการประเมินประสบการณ์เชิงประจักษ์จากสภาพจริง และการสัมภาษณ์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการระดับละ 6 เดือน โดยผู้ที่จะสมัครเทียบระดับต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ที่เข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนหลักสูตร ปวช.กศน.จะมี 2 รูปแบบ คือ สำหรับคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น และทำงานอยู่ในสถานประกอบการ กับอีกรูปแบบ คือ การเรียนควบระหว่างการศึกษาพื้นฐาน กับปวช. กศน.  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชู2หลักสูตรชวนสมัครเรียนกศน.