ไฟเขียวลดภาษีดึงเอกชนลงทุน

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากที่จัดเก็บในอัตรา 20% เหลือเพียง 10%ให้กับกิจการที่จะเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาลเป็นเวลา 10 รอบบัญชี โดยการลดภาษีครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่แล้วยังช่วยกระจายความเจริญ และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น พร้อมกับส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลาง และยังไม่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เพราะการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะมีเฉพาะกิจการที่ตั้งใหม่หรือส่วนขยายของกิจการเท่านั้น ทั้งนี้การลดภาษีดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิต้องแจ้งขอใช้สิทธิก่อนหรือในปี 60 ส่วนกิจการที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี และกิจการที่ใช้สิทธิตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของคระกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ ขณะเดียวกันยังต้องจัดทำบัญชีแยกรายการสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ได้รับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกันด้วย เพื่อจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน สำหรับการทำเรื่องนี้ ถือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ที่กำหนดให้ลดภาษีส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ โดยกำหนดกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นกิจการผลิตสินค้าที่ลงทุนในพื้นที่ทั้งที่เป็นการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นหลักและการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียการแข่งขัน ซึ่งการลดภาษีนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนอกเหนือไปจากการให้สิทธิประโยชน์ของบีโอไออนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวลดภาษีดึงเอกชนลงทุน