ตั้งคณะทำงานพิจารณากู้เงินกระตุ้นศก.

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะทำงานพิจารณากู้เงินสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามความเห็นชอบของ ครม. วงเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน 37,600 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 40,600 ล้านบาท รวมทั้ง ยังเห็นชอบให้กู้เงินภายในประเทศ 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้เบิกจ่ายช่วงไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 58 หรือเดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้ ส่วนการกู้เงินเพื่อใช้ในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 58 จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ทั้งนี้ ตามแผนดังกล่าว จะเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 58 วงเงิน 32,900 ล้านบาท ปี 59 วงเงิน 39,700 ล้านบาท และปี  60 วงเงิน 5,583 ล้านบาท โดย 70% ของโครงการทั้งหมดทำเสร็จภายใน 1 ปี เป็นโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งภายในเดือน มิ.ย.58 จะสามารถก่อหนี้ผูกพันโครงการได้ทั้งหมด ที่จะเป็นการกู้เงินภายในประเทศ เพื่อลงทุนเหมาะสมมากกว่ากู้เงินต่างประเทศ เพราะคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ย และยังไม่มีสัญญาณปรับดอกเบี้ยขึ้น เอื้อกับการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อลงทุน ซึ่งช่วยทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนลงทุนตามรัฐบาล 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้งคณะทำงานพิจารณากู้เงินกระตุ้นศก.