บัญชีกลางถกกรมการท่องเที่ยวเร่งเบิกจ่าย

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 58 ของกรมการท่องเที่ยว ว่า ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบลงทุนที่กรมการท่องเที่ยวได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังล่าช้า โดยผลการเบิกจ่ายเงินกรมการท่องเที่ยว ณ วันที่ 10 เม.ย.58 เบิกจ่ายภาพรวมได้ 665.74 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,817.37 ล้านบาท คิดเป็น 23.63% เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ 1.43 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 1,354.38 ล้านบาท คิดเป็น 0.11% ทั้งนี้ สาเหตุที่กรมการท่องเที่ยวยังเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค และไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทำให้ต้องประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด เป็นต้น รวมทั้งต้องรอรับการสนับสนุนจากเจ้าของพื้นที่โครงการ การออกแบบ และจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณา ขณะเดียวกัน หากมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ ประมาณราคา ต้องแจ้งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง และการโอนงบประมาณเบิกแทนกันไปให้ส่วนราชการเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการ วงเงิน 1,233.65 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ วงเงิน 40.84 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด หรือรูปแบบรายการ และประมาณการราคากลางใหม่ วงเงิน 105.31 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมการท่องเที่ยว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับหน่วยงานที่ยังมีปัญหาติดขัด หรือไม่เข้าใจในกระบวนการทำงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บัญชีกลางถกกรมการท่องเที่ยวเร่งเบิกจ่าย