อ่างเก็บน้ำโคกยางฯ สุไหงปาดี นราธิวาส

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการฯขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแซะและบ้านควน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากเดิมโครงการฯแห่งนี้กักเก็บน้ำได้เพียง0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรต่อมาเมื่อปี 2541 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้นโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำแบบรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ และขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ และในปี 2546 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยาง ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,160,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งขยายพื้นที่การเกษตรไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ทำให้ราษฎรบ้านแซะและบ้านควน ตำบลสุไหงปาดี จำนวน 385 ครัวเรือน 1,776 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,000 ไร่ ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีล่าสุดมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ นายกิจจา ผลภาษี นายปกรณ์สัตยวณิช และนางสาวศรีนิตย์ บุญทองที่ปรึกษาสำนักงานกปร.นายชูชาติ ฉุยกรม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนา นายทวีเต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยังโครงการเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการฯพบว่าราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ราษฎรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างมาทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ในการนี้องคมนตรีได้มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ที่ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อใช้ในการเพาะปลูกและสำรองไว้ในช่วงภาวะเกิดอุทกภัยให้ได้มีเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรต่อไปซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชนี้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกและเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการปลูกในฤดูกาลต่อไปได้ โดยไม่ต้องไปหาซื้อในตลาด อันต่างจากที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในขณะนี้ ที่เมล็ดพันธุ์จะสามารถเพาะปลูกได้เพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการปลูกอย่างต่อเนื่องได้ หากเกษตรกรจะปลูกอีกก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งที่ต้องการปลูก ทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนในการเพาะปลูกทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูกพร้อมกันนี้คณะฯ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำโคกยางฯ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อ่างเก็บน้ำโคกยางฯ สุไหงปาดี นราธิวาส