“กสท” เตรียมพิจารณา ช่องเด็กโลก้า ยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่

วันนี้(17เม.ย.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 13/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตาได้แก่ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของ บ.ไทยทีวีจำกัด ช่องเด็ก จากสถานีโทรทัศน์ช่อง LOCA เป็นสถานีโทรทัศน์ MVTV ซึ่งมีประเด็นให้ กสท.พิจารณาถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและสำนักงานยังวิเคราะห์เรื่องการเพิ่มทุนด้วย ส่วนอีกวาระน่าจับตาได้แก่แนวทางการอนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและกำหนดแนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวกัน โดยเสนอให้สามารถแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ภายหลังมี ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมประสงค์ขยายต่อบริการอินเตอร์เน็ตผ่านการเช่าโครงข่ายเคเบิลทีวีนอกจากนี้มีวาระความคืบหน้าการติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวี MUX อสมท.ในปีที่ 2 (พ.ศ.2558) ภายหลังจากที่ติดตั้งโครงข่ายครบทุกสถานีในปีแรกแล้ววาระการขยายระยะเวลาคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ออกไปอีก1ปี วาระแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลวาระการมอบหมายผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และวาระผลการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(ฉบับที่๓)พ.ศ….ที่มีสาระสำคัญในการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการออกอากาศแล้วทางโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันสำหรับกิจการกระจายเสียงไม่น้อยกว่าหกสิบวันและวาระเรื่องร้องเรียนอื่นๆส่วนการรับรองมติการประชุมกสท.ครั้งที่ 11/58 วันที่ 2 3มี.ค.58 วาระ 4.29 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตช่องข่าว (สปริงนิวส์– เนชั่น )น.ส.สุภิญญากล่าวว่า กรรมการ กสท.2 คน ตน และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไม่รับรองมติข้อ 5 ตามการสรุปว่าเสียงของกรรมการที่งดออกเสียงถือว่าเป็นการลงมติที่มีผลเท่ากับว่าไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงาน ทั้งนี้มติในเรื่องดังกล่าวทางสำนักงานได้เสนอให้อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายตีความอีกครั้งในการวินิจฉัยชี้ขาดต่อมติในเรื่องนี้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “กสท” เตรียมพิจารณา ช่องเด็กโลก้า ยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่