พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย

นายปฤหัส วงศ์ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กรมชล ประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 103.5 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมในฤดูฝนให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่โดยรอบแก้มลิงดังกล่าว โดยจะทำการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มใหม่อีก 2 แห่ง ก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพื้นที่ถมดินฝั่งตะวันตกของแก้มลิงฯ ปรับปรุงปลายคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว และปรับปรุงคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเรียง 1 และ 2 รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำอีกด้วยนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกได้ดำเนินการขุดลอกส่วนที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำจาก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เป็น 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ ขุดไปแล้ว 740 ไร่ จาก 887 ไร่ คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณเดือนมิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งจะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีก 2,000 ไร่ รวมเป็น 7,200 ไร่ ครอบคลุม ต.โพนงาม อ.กมลาไสย และ ต.สามัคคี ต.เหล่าอ้อย ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 2,000 ครัวเรือนแก้มลิงหนองเลิงเปือยก่อนหน้านี้ตื้นเขินเก็บน้ำได้เพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอกับความต้องการ และในช่วงฤดูฝนน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร กรมชล ประทาน กองทัพบก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันการปรับปรุงและขุดลอกแก้มลิงแห่งนี้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย